Beleid en voorwaarden

Door deze website, of een van de andere websites van freelance.website, te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat de privacy (het privacybeleid) en voorwaarden (alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar verwezen wordt en/of die elders op deze websites vermeld zijn) van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze websites niet te gebruiken.

De voorwaarden kunnen door freelance.website te allen tijde gewijzigd worden. Zulke gewijzigde voorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op deze websites vermeld zijn. Om die reden doet u er goed aan om regelmatig de voorwaarden die vermeld zijn op deze websites door te nemen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van deze websites van toepassing zijn.

Het overnemen van informatie afkomstig van deze websites is toegestaan onder voorwaarden en alleen met bronvermelding. Er mag inhoud van een webpagina worden overgenomen van beperkte omvang tot maximaal 50 woorden met daaraan gekoppeld een hyperlink die ook echt werkt, niet wordt geblokkeerd voor zoekmachines en doorverwijst naar de betreffende webpagina.